Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РКП19-ДР00-384

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapolyana.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/2019/216-01259-2019-inv-6.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съществуващи абонатни станции в училища на територията на район „Красна поляна” на Столична община” по две обособени позиции : 1.Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съществуваща абонатна станция в сградата на 57 СУ „Свети Наум Охридски“ и 146 ОУ „Йордан Радичков“ /една сграда/”; 2.Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съществуващи абонатни станции в сградата на 123 СУ „Стефан Стамболов“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44622000

Описание:

Система за топлообмен


Срок за получаване на офертите

26/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП възложителят удължава първоначалния срок за получаване на оферти за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2 до 26.07.2019г. - 17:00 часа. Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 29.07.2019г. от 13:00 часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет.2, стая №206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/07/2019  (дд/мм/гггг)