Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-09-561

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201484

BG313, Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)- Враца, Иваница Данчов №2, За: Светозар Симеонов, България 3000, Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1911.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000, 39715000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване


Срок за получаване на офертите

26/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 ч. на 26.07.2019г. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.07.2019г. от 10:00ч. в сградата на РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. "Иваница Данчов" № 2, ет. 2, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/07/2019  (дд/мм/гггг)