Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-48

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/565-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“ ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с максималните стойности. - За знаци, посочени в раздел „А“ по КС (количествената сметка) до до 50 000 лв. без ДДС; - За знаци, посочени в раздел „Б“ по КС (количествената сметка) до до 5 000 лв. без ДДС; Кратко описание: Извършване на доставка на пътни знаци и другите средства за сигнализиране с цел организация и обезпечаване на безопасността на движението в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране“ в гр. Габрово. Подробното описание на предмета на поръчката е представено в Техническата спецификация и КС към документацията на поръчката. Доставката на материалите за вертикална сигнализация ще се осъществява поетапно /чрез две отделни заявки и допълнителна заявка при необходимост/, съгласно указанията нa Възложителя, чрез предварителни писмени заявки, с посочване на необходимия брой пътни знаци/материали. - /факс, e - mail и др. / Срок на изпълнение на доставките: до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на конкретната писмена заявка от Възложителя за всяка отделна доставка. Срокът на Договора е до 30.12.2019 г. Място на изпълнение на доставките: складовата база на Община Габрово в с. Рязковци. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 55 000,00 лв. (петдесет пет хиляди лева) без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката е формирана като сбор от прогнозните стойности на необходимите материали за вертикална сигнализация, съгласно Техническата спецификация и КС. Посочените прогнозни количества в Количествената сметка /КС/ са ориентировъчни и Възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл Възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора при наличие на необходимост от тях. Предложената цена, включва в стойността си всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката. Забележка: Идентичните знаци, посочени в раздел А и раздел Б, трябва да са ценообразувани с еднакви единични цени. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Забележка: Приложена в Образец 3а визуализация на табела Т17 комбинирана е примерна, като текстовите и картинни компоненти в нея могат да претърпят промени, но не и по отношение на посочения от Възложителя размер на пътния знак. Преди изработката на табела с текст Т17 комбинирана избраният за изпълнител участник представя електронен вариант на табелата и 1 бр. мостра на изработената табела за одобрение от Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928470, 34926000, 34924000

Описание:

Пътни указателни табели
Оборудване за контрол на паркинги
Табели с променлив текст


Срок за получаване на офертите

05/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите: 06.08.2019 г. в 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/07/2019  (дд/мм/гггг)