Версия за печат

BG-гр. Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

194

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108508560

BG425, Многопрофилна болница за активно лечение Живот+ ЕООД, ул. Христо Ботев 2, За: Д-р Мария Иванова - управител на МБАЛ Живот + ЕООД, България 6900, гр. Крумовград, Тел.: 0895 660180, E-mail: lifeplus@mail.bg, Факс: 03641 7454

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krumovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1169-18-07-2019.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

158623.25 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В обхвата на поръчката е предвидено да бъде изпълнено строителство на обект: „Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на част от покрива на сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД, включващ Блок „Г“, топла връзка между Блок „Г“ и Блок „В“ и подмяна на дограма на операционна зала към АГО“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма


Срок за получаване на офертите

29/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават в деловодството на МБАЛ "Живот+" ЕООД, адрес: п.к.6900, гр. Крумовград, ул."Христо Ботев" 2. Крайния срок за подаване на офертите е 16:00ч на 29.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 30.07.2019 г. от 10:00 часа в кабинета на управителя на МБАЛ "Живот+" ЕООД. В случай на промяна на датата, часа и мястото на отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача на възложителя: www.krumovgrad.bg.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2019  (дд/мм/гггг)