Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201568

BG314, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН, Княз Александър Батенберг I №7, За: Венелина Петкова-Христова; Илиан Костов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882572; 064 882570, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1903.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на растерни тавани в работните помещения, фоайета и коридори в сградата на РЗОК- Плевен“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ОТВАРЯНЕТО И РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.97, АЛ.3 ОТ ППЗОП НА 06.08.2019г. от 10:30 часа в сградата на РЗОК – Плевен, ул."Княз Александър Батенберг I" №7, ет. IV, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/07/2019  (дд/мм/гггг)