Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Клавдия Георгиева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1906.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на текущи ремонти дейности в сградата на РЗОК- Разград“ в две обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Ремонтни дейности по външна фасадна дограма и подмяна на уплътнения и стъкла на сградата на РЗОК-Разград и -Обособена позиция № 2 - Ремонт на входна козирка на сградата на РЗОК-Разград.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

29/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел IV от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ЗОП и ППЗОП, от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна в датата , часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най - малко 48 часа преди новоопределения час. Възложителят не разглежда техническите и ценови предложения на учасник, за който е установено, че не отговаря на изискванията за лично състояние. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, които представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2019  (дд/мм/гггг)