Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РПД19-ДИ05-225

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична обшина - Район Подуяне, жк. Сухата река, ул. Плакалница №51, За: Калоян Захариев - ст. юрисконсулт ; инж. Лина Грънчарова - началник-отдел ИИБЕ, България 1517, София, Тел.: 02-8146162 ; 02-8146161, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02-8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.poduiane.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 23/07/2019 г., в 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. Плакалница № 51, зала 321. Пълните изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в обявата и приложенията към нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2019  (дд/мм/гггг)