Версия за печат

BG-с.Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър, За: инж. Ахмед Мустафа, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava/219-obyava-11-za-2019g.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66690 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Самуил, област Разград”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
частични средства по проекти: - “ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ОБЩИНА САМУИЛ”; - „ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”; -„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

Друга информация

Отваряне на офертите: 23.07.2019 г. в 10:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2019  (дд/мм/гггг)