BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-52

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, Център за спешна медицинска помощ, бул.Христо Ботев 1А, За: Технически секретар - Миглена Коларова, България 8801, Сливен, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на медицински консумативи по спецификация на ЦСМП-Сливен за 2019г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2019  (дд/мм/гггг)