Версия за печат

BG-с.Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър, За: инж. Ахмед Мустафа, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava/218-obyava-10-za-2019g.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3325 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нова (неупотребявана) тракторна косачка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16311000

Описание:

Косачки за тревни площи


Срок за получаване на офертите

19/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.07.2019г. от 10:30 часа, в сградата на Община Самуил. Лица които могат да присъстват на отварянето са съгласно ЗОП и ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2019  (дд/мм/гггг)