Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

90-00-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201515

BG415, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1902.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОЧИТЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗРЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЗОК - КЮСТЕНДИЛ, РАБОТЕЩИ С ВИДЕОДИСПЛЕИ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85121281

Описание:

Офталмологични услуги


Срок за получаване на офертите

12/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 на 12.07.2019г. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно описани в обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестине и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Офертите се подават всеки работен ден между 09,00 часа и 17,30 часа в деловодството на РЗОК - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б. Отварянето на оферти ще се извърши на 15.07.2019г. от 11,00 ч. в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2019  (дд/мм/гггг)