Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-887

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176789453

BG411, Министерство на икономиката, Славянска №8, За: Явор Пиперов, директор на дирекция ИКО и УКС, България 1052, София, Тел.: 02 9407520, E-mail: e-docs@mi.government.bg, Факс: 02 9872190

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c355-1.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mi.government.bg/bg/competitions/izrabotvane-na-elektronen-registar-po-chl-16-al-1-ot-zakona-za-administrativnoto-regulirane-na-ikon-2046-c355-1.html?p=e30=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на електронен регистър по чл.16, ал.1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72262000

Описание:

Услуги по разработване на софтуер


Срок за получаване на офертите

30/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2019г. в 11:00ч. на адрес Министерство на икономиката, ул. Славянска № 8, – ст.103, ет.1.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2019  (дд/мм/гггг)