Версия за печат

BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

504

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176744305

BG311, Средно училище Никола Й. Вапцаров, с. Ружинци, обл. Видин, с. Ружинци ул.Горан Ценов №2, За: Милен Викторов Михайлов, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2293, E-mail: sou_rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2293

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

106352.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществената поръчка е вътрешен ремонт и подмяна фасадна дограма на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Ружинци, представляващ текущ ремонт по чл. 151 от ЗУТ на сградата на училището, обхващащ: ремонт учителска стая, ремонт 6 броя учебни стаи и подмяна съществуваща дограма с ПВЦ, в това число: • Строително - монтажни работи: 1. Почистване, шкурене и грундиране дървена ламперия 2. Лакиране ламперия 3. Монтаж окачен таван 4. Подготовка и грундиране стени 5. Направа ел. инсталация /силова и осветителна/ 6. Доставка и монтаж ключ за осветление 7. Монтаж контакти двойни 8. Доставка и монтаж ЛОТ 4х9W за скрит лонтаж с LED осветители 9. Доставка и монтаж ламиниран паркет, вкл. лайсни 10. Шпакловка стени 11. Боядисване стени с латекс 12. Д-ка и м-ж ПВЦ дограма 13. Оформяне около дограма вкл. боядисване 14. Сваляне стара боя 15. Подготовка и грундиране стени 16. Шпакловка стени 17. Боядисване стени - латекс и блажна боя 18. Боядисване таван с латекс 19. Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания в строителството и количествената сметка – Приложение №9.1. • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове СМР, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища


Срок за получаване на офертите

17/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес - с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов”, №2, всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа на училището. Офертите ще се отворят на 18.07.2019 г. от 10,00 ч. в Стаята на директора на училището, на адрес с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов”, №2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2019  (дд/мм/гггг)