BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12/12-00-35

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса - Монтана, булевард Трети март № 41, За: Елица Чавдарова Иванова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1910.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Монтана от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Монтана"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85145000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 30.07.2019 г. от 11:00 часа в сградата на РЗОК - Монтана на бул. "Трети март" № 41, ст.102.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2019  (дд/мм/гггг)