Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-07-s-predmet-Izgrazhdane-na-vodopr-di-po-ul-An-Tainer-i-ul-Il-Makariopolski-i-rekonstruktziya-na-sashtestvuvashta-kanalizatziya-po-ul-An-Tainer.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник и след изрично възлагане от Възложителя. Материалите, посочени в приложената Техническа спецификация, са ангажимент на Възложителя и тяхната стойност не следва да бъде включена в Ценовото предложение на участника. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца и/или до изпълнение на поетите задължения от страните. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършеното (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура.Участниците са длъжни да участват за целия обем на поръчката. Избраният за Изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности. Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на поръчката ще бъдат отстранени от участие като неотговарящи на предварително обявените условия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на 09.07.2019 г. от 09,00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2019  (дд/мм/гггг)