Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-09-s-predmet-Prerabotka-na-modul-Inkaso-za-Web-bazirane-na-prilozhenieto-i-integrirane-kam-Web-platformata.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Преработка на модул “Инкасо“ за Web базиране на приложението и интегриране към Web платформата на информационно-изчислителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив.Изискванията към изпълнението на предмета на обявата са подробно описани в Техническата спецификация. Поръчката е за срок до изпълнение на поетите задължения, но не повече от 1 (една) година считано от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща услугата, в лева, по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол и фактура. Участниците са длъжни да участват за целия обем на поръчката. Избраният за Изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.В случай, че участниците не спазят което и да е от изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени на основание чл. 107, т. 2, буква „а” и чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72266000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2019  (дд/мм/гггг)