Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски 29, За: Костадин Аврамов, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 884229272, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=87.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

118000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906”, село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2019  (дд/мм/гггг)