BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2019-06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН АД, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45330000 (LA27)

Описание:

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации (За операционна зала )


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 10000,00 лв. ( десет хиляди лева ) без включен ДДС. От датата на публикуване на настоящата информация, пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://zop.mbal.sliven.net/offer/1/ Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 16.07.2019 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2019  (дд/мм/гггг)