Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3249

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, Територално поделение Държавно ловно стопанство, ж.к. Изгрев, адм.сграда №170, За: Мария Томова-юрисконсулт, Вануату 8008, Бургас, Тел.: 056 521006, E-mail: www.dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 056 521006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3249.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на изпълнител за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради, извършване на делба на имоти и изготвяне на необходимата документация за промяна на кадастралната карта”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги


Срок за получаване на офертите

23/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2019  (дд/мм/гггг)