BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица 26, За: инж. Володя Каменов, България 4002, Пловдив, Тел.: 00359 0894337987, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=409.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48481.49 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лабораторно оборудване, по една обособена позиция

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

05/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката и условията, при които те могат да се използват, са разписани в Документацията за участие (Приложение към обявата), до която за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на интернет страницата на адреса на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 08.07.2019 г. от 14:30 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №26, Ректорат на Университета по хранителни технологии.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2019  (дд/мм/гггг)