BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1/2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Павлин Здравков Цонев, България 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_20190701#tab-3.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб "Вит"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50241100

Описание:

Услуги по ремонт на кораби


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, раздел „Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2019  (дд/мм/гггг)