Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-08

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-08-s-predmet-Izgrazhdane-na-vodoprovodi-v-oblast-Plovdiv-po-dve-obosobeni-pozitzii.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на водопровод по две отделни обособени позиции, като може да се участва за всяка обособена позиция по отделно или за двете обособени позиции заедно. По-подробна информация е представена в приложената проектна документация, неразделна част от настоящата обява. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник за съответната обособена позиция и след изрично възлагане от Възложителя. Доставката на материалите, включително и на инертните, посочени в проектната документация, са ангажимент на Възложителя, и тяхната стойност не следва да бъде включена в Ценовото предложение на участника. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца и/или до изпълнение на поетите задължения от страните. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник за съответната обособена позиция (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършеното (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2019  (дд/мм/гггг)