BG-Банско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024663

BG413, Община Банско, пл. Никола Вапцаров № 1, За: Цветанка Обецанова - началник отдел ОПП, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88650, E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg, Факс: 0749 88633

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bansko.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на община Банско

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство”, всеки ден от 8:00 часа до 17:00 часа до 08.07.2019 г. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2019 г, в 14:00 ч., в Заседателна зала на Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2019  (дд/мм/гггг)