BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Ивалина Маринова, България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/94da0f45fbfc6aa59415619ae76886c0.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21660 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособени позиции № 1-2: Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по приемане и регистриране на молби на лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство и по прилагане на документи по образувани преписки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

75111200

Описание:

Услуги на изпълнителната власт


Срок за получаване на офертите

05/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 08.07.2019 г., в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)