BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

761

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411959

BG314, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - III-ПЛЕВЕН - ЕООД, жилищен комплекс Сторгозия, За: д-р Калина Донкова, България 5800, Плевен, Тел.: 089 9182868, E-mail: dkc_3@outlook.com, Факс: 064 680158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/dkc3pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dkc3pleven-464.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2019 година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)