Версия за печат

BG-гр.Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050052

BG324, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, ул.Осми март №3, За: Павлина Димитрова, България 7300, гр.Кубрат, Тел.: 0885 222540, E-mail: seslav@scdp.bg, Факс: 0848 75186

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/15856.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

11058 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на агротехнически услуги –жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, грах, овес и царевица / в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция /ппшеница, грах, овес и царевица / и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция /пшеница, грах, овес и царевица

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77000000

Описание:

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - Обявата и приложенията към нея е осигурен на интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово, на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти ще се отворят на 09.07.2019 г. от 13,00 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)