BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182 2286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91785.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на СМР на спортни площадки и съоръжения, намиращи се на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Спортна площадка с.Буново, община Мирково; Обособена позиция № 2: Ремонт на Шентовска чешма с.Бенковски; Обособена позиция № 3: Ограда гробищен парк Смолско; Обособена позиция № 4: Ремонт на паметник на загиналите в Руско-турска война, с. Буново; Обособена позиция № 5: Ограда покрай магазина в с. Бенковски

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

28/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 91 785,83 лева без ДДС, в това число: За обособена позиция №1 – 42 000,00 лева без ДДС; За обособена позиция № 2 – 7 386,38 лева без ДДС; За обособена позиция № 3 – 26 796,37 лева без ДДС; За обособена позиция № 4 – 8 582,80 лева без ДДС; За обособена позиция № 5 – 7 020,28 лева без ДДС. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Мирково. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [01.07.2019 г.] Час: (чч:мм) [10:00 часа] Място на отваряне на офертите: с. Мирково, п.к. 2086, ул. Александър Стамболийски №35, Конферентна зала №2

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)