Версия за печат

BG-Трън

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-05-229

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000, 63710000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Спомагателни услуги в сухопътния транспорт


Срок за получаване на офертите

01/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 02.07.2019г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация. На публичното заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)