Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92/25.06.2019г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000451277

BG421, ДГ ДЕТЕЛИНА, ул. Братя Свещарови № 3, За: Татяна Варадинова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628960, E-mail: detelina_1965@abv.bg, Факс: 032 628960

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция 1. „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2. „Доставка на хляб и тестени изделия”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

04/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)