Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 810004

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

122140.35 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261000, 45454000, 45300000

Описание:

Покривни работи
Строителни работи по преустройство
Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

10/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Ж) Обособени позиции. Описание и изисквания. В поръчката се предвиждат обособени позиции. • Обособена позиция № 1 – Ремонт на покрив на стара сграда- Радиология Участникът определен за изпълнител, трябва да има валидна застраховка - строител за строежи от четвърта категория съгласно чл.137 ал.1 т.4 от ЗУТ • Обособена позиция №2 - Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен“. Възложителят предоставя на участниците - Техническа спецификация Приложение №2, в едно с обяснителни записки по отделни части: Част Конструкция, част Архитектура, част Електро и част ОВК. Участникът определен за изпълнител трябва да има валидна застраховка - строител за строежи от първа категория съгласно чл.137 ал.1 т.1 от ЗУТ, както и да притежава удостоверение/или еквивалентен документ за първа категория труд, по ЗУТ. • Обособена позиция №3 - Монтаж на дизелов електро- агрегат 275 кVA Участникът определен за изпълнител трябва да има валидна застраховка - строител за строежи от пета категория съгласно чл.137 ал.1 т.5 от ЗУТ. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3(три) на сто от стойността на договора.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2019  (дд/мм/гггг)