Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411973

BG314, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПЛЕВЕН, бул.Георги Кочев №8, За: Рени Борисова Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-pleven.eu/no-22-dostavka-konsumativi.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие в процедурата е публикувана в профила на купувача на електронната страница на ЦСМП-Плевен,в профила на купувача с адрес:www.csmp-pleven.eu/no-22-dostavka-konsumativi.Оферти се подават в деловодството на ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8 всеки работен ден от 08.00ч. до 16.00 ч. до 08.07.2019г. Офертите ще се отварят на 09.07.2019г. от 15.00 ч.в поликлиниката към УМБАЛ"Г.Странски",ет.ІV,ст.403,кабинет "Гл.счетоводител".

Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2019  (дд/мм/гггг)