Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Клавдия Георгиева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1898.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1283.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала в РЗОК – Разград от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала в РЗОК – Разград от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала в РЗОК – Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85121281

Описание:

Услуги по трудова медицина
Офталмологични услуги


Срок за получаване на офертите

03/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел V от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП, от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача, най- малко 48 часа преди новоопределения час. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, които се лигитимират пред комисията и представят заверено пълномощно от законните представители на участника. Възложителят не разглежда техническите и ценовитепредложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2019  (дд/мм/гггг)