Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица 26, За: доц д-р инж. Борислав Миленков, България 4002, Пловдив, Тел.: 00359 0893686123, E-mail: bmilenkov67@gmail.com, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=408.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51844.85 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Университета по хранителни технологии“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

01/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидените опции на поръчката и условията, при които те могат да се използват, са разписани в Документацията за участие (Приложение към обявата), до която за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на интернет страницата на адреса на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 08.07. 2019 г. от 10:30 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №26, Ректорат на Университета по хранителни технологии.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2019  (дд/мм/гггг)