Версия за печат

BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

327

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: Станой Дончевски, Людмила Митова, Росица Байчинска, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

С ПРЕДМЕТ Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ПРИ ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

09/07/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите да се извърши съгласно условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 09.07.2018 г. от 14.00 часа в административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски" - Нови Искър . Офертите се подават в административната сграда на болницата -деловодство, всеки работен ден от 08 до 15.30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2019  (дд/мм/гггг)