Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-103

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Абидин Хаджимехмед - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2003, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1129-18-06-2019.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7164.06 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Егрек“ - Етап 2 от строеж: „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

01/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Егрек“ - Етап 2 от строеж: „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 02.07.2019 год. от 10:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2019  (дд/мм/гггг)