Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Десислава Коева - експерт ОП Спортни имоти, България 7000, Русе, Тел.: 082 881602, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/475/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31855 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на LED екран

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32351200

Описание:

Екрани


Срок за получаване на офертите

01/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Основни характеристики: Светодиоден (LED) екран с размери 5000 х 3000 мм, с допустимо отклонение от размера до +-5 %; резолюция (разстояние между диодите) Р6, или по добра; защитен срещу прах и проникване на вода със стандарт минимум IP65; ъгъл на видимост минимум 140 градуса по хоризонтала и вертикала; сертификат за съответствие с европейските норми за безопасност СЕ на цялото табло и на захранващите блокове отделно; яркост на дисплея минимум 5000 лумена; работно захранване 220 волта/50 херца; честота на опресняване - минимум 1200 Hz; Средна консумация на кв. м. не повече от 700 W; работна температура -20 до + 50 градуса; живот на диодите - не по-малко от 100000 часа; да разполага с компютър за управление с инсталирани на него (или на съпътстващо устройство) софтуер за управление на таблото и софтуер за показване на спортни резултати и статистика; контролер на таблото с възможност за пускане на телевизионен сигнал и видеоклипове във формати до HD, включително; пълно окабеляване с фиброоптичен кабел между устройствата за контрол и таблото; гаранционен сервиз и поддръжка в България с време за реакция до 7 работни дни; гаранция на таблото минимум 24 месеца; в цената да е включено и обучение на персонал за работа с таблото. Участниците следва да представят снимков материал на елементите, които ще бъдат доставени. Снимковият материал да бъде придружен с каталог, брошура, упътване или др. от фирмата-производител, описващ с точност параметрите, употребата и характеристиките му Посочените технически параметри са минимално изискуемите и предложения с по - ниски показатели няма да бъдат допуснати до окончателно класиране. Доставеното оборудване да е ново и неупотребявана, както и да няма явни или скрити недостатъци Срок за изпълнение: не повече от 30 работни дни от подписване на договора Място на извършване: територията на община Русе

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2019  (дд/мм/гггг)