BG-Тополовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540285

BG422, ЮИДП ДП СЛИВЕН, ТП ДЛС ТОПОЛОВГРАД, ул Александър Стамболийски 17, За: инж. Николай Лафчиев, България 6560, Тополовград, Тел.: 0887 701297, E-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com, Факс: 0470 52210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uidp-sliven.com/procedures/3203.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2520 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДЛС Тополовград, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

02/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2019  (дд/мм/гггг)