Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-102

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Абидин Хаджимехмед - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2003, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1125-17-06-2019.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

265000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„„Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 - ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“ – инженеринг“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

01/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание:В обхвата на поръчката е предвидено да бъде изпълнено проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 - ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 02.07.2019 год. от 08:30 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2019  (дд/мм/гггг)