BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-974

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, ет.4, стая №408, За: инж Ивайло Филипов, България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

210000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката включва изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор, строителство и узаконяване във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи


Срок за получаване на офертите

28/06/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 28.06.2019 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2019  (дд/мм/гггг)