Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 836144261

BG422, Тролейбусен транспорт ЕООД, ул.Ивайло №1 ет.3, За: Славка Веселова Милева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 662122, E-mail: troleibusi.hs@abv.bg, Факс: 038 662122

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://profile.trolei.haskovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.trolei.haskovo.bg/d/74bc2c852fc960c478dd4b9845a360e1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48123 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

20/06/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково.Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет месеца) и избор на координатор на балансираща група за средно напрежение и сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 1 брой обект-ТИС център извод «Стрелец» ИТ № 1556019 гр.Хасково, ул.”Криволак”. Количествата консумирана електрическа енергия през токоизправителната станция на ниво средно напрежение e приблизително 313 MWh годишно. Същите са ориентировъчни и не са предмет на договора като количества, неустойки, плащания и т.н.Предложената цена за 1(един) Мwh без ДДС да бъде не по-висока от 115.00 лв за 1 Мwh без ДДС, като в цената влиза такса регистрация и участие на възложителя като непряк член в балансираща група, всички разходи по изготвяне на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси, както и параметрите за нейното формиране за периода на договора.Отварянето на оферти ще бъде на 21.06.2019г. в 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2019  (дд/мм/гггг)