Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1448.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

96717.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Благоустрояване на търговска зона в УПИ II в кв. 62б и участък от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово”. В рамките на поръчката се предвижда изпълнение на следните дейности: В участъка от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово /търговска улица/ се предвижда: • Демонтаж на съществуващи бордюри; • Демонтаж на съществуващата тротоарна настилка; • Демонтаж на наличните на обекта градински бордюри; • Оформяне на основа на тротоар извършено с трошенокаменна основа или пясъчна подложка; • Доставка и полагане на плътен бордюр 100/25/15 см.; • Доставка и полагане на тротоарни плочи с размери 40/40/5 см. сиви; • Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50см.; • Изкърпване с асфалтова смес на засегнатите при демонтажите работи участъци от пътната настилка. За ремонт на търговска зона в УПИ II в кв. 62б се предвижда: • Демонтаж на съществуващите на място градински бордюри; • Демонтаж на съществуващата тротоарна настилка; • Оформяне на основа на настилката, извършено с трошенокаменна основа или пясъчна подложка; • Доставка и полагане на тротоарни плочи с размери 40/40/5 см. сиви; • Доставка и полагане на бетонови павета с размери 10/20/6 см. и 20/20/6 см. с най-малко три цвята /сив, жълт, червен/. • Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50см. На площада се предвижда извършването на демонтажни работи на градински бордюри, демонтаж на тротоарната настилка, доставка и монтаж на тротоарни плочи, доставка и полагане на бетонови павета.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 25.06.2019 г. в 11:00 ч. в заседателната зала на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2019  (дд/мм/гггг)