Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1516

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Весела Василева, Росалина Инджиева, България 1618, София, Тел.: 029406432 029406414, E-mail: v.vasileva@eea.govеrnment.bg, Факс: 00359 029559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/54.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Осигуряване на поддръжка на Информационната система за инсталациите, източници на летливи органични съединения (ЛОС) и на публичния регистър на инсталациите, източници на ЛОС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72267000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


Срок за получаване на офертите

24/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 25.06.2019 г. от 13:30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2019  (дд/мм/гггг)