BG-Тополовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-00-45

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540285

BG422, Държавно ловно стопанство Тополовград ТП на ЮИДП ДП Сливен, ул Александър Стамболийски 17, За: инж. Николай Лафчиев, България 6560, Тополовград, Тел.: 0887 701297, E-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com, Факс: 0470 52210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3196.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП ДЛС Тополовград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

26/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 27.06.2019г. от 11:00ч. в административната сграда на ТП ДЛС Тополовград, гр.Тополовград, ул. ”Александър Стамболийски” № 17. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2019  (дд/мм/гггг)