Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05-43

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540294

BG342, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА, ул.Васил Карагьозов №11, За: Галина Мартинова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 046 662675

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstundzha.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/3153.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Тунджа”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16160000

Описание:

Различни видове градинарско оборудване


Срок за получаване на офертите

17/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок и място за отваряне на офертите – 14,00 ч. на 18.06.2019г в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“, находяща се на адрес:Ямбол,ул. „Васил Карагьозов“ №11 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2019  (дд/мм/гггг)