Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 52-160

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905

BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, За: Тончо Тончев, България 1040, София, Тел.: 02 98511346, E-mail: opop@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bh0V0IMfLrGII%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка e софтуерна актуализация на информационна система за агростатистика в частта за статистическия регистър и за локализация на стопанствата в рамките на проект за модернизиране на земеделската статистика в България. Настоящата поръчка е част от изпълнението на Споразумение „Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)“, сключено между Министерството на земеделието храните и горите и Евростат.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48611000

Описание:

Софтуерни пакети за бази данни


Срок за получаване на офертите

24/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено по следния начин: 90% със средства от Евростат по Споразумение № 2018.0209 и 10% от бюджета на МЗХГ.

Друга информация

Министерството на земеделието, храните и горите предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация и образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адреса на възложителя: www.mzh.government.bg, профил на купувача: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bh0V0IMfLrGII%3d Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 25.06.2019. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Възложителят ще продължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. гаранция за изпълнение – в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал. 1, ал.2, ал.5 и ал.7 по ЗОП. Сметката на МЗХГ е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ; 2. Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП; 3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2019  (дд/мм/гггг)