Версия за печат

BG-с.Цоневоо

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП 5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- главен счетоводител, България 9261, с.Цоневоо, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cTw.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка , осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Цонево“ за 2019 година, съгласно техническа спецификация, както следва: 1.Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано- 3бр; 2.Работно облекло – костюм /рубашка и панталон/ изработен от памук/полиестер с джобове- 3бр; 3.Елек ватиран- мъжки- 3бр; 4.Работно облекло – костюм /яке и панталон/ зимен- 1бр; 5.Работно облекло - костюм (туника и панталон) , изработен от памук/полиестер с джобове- 1бр; 6.Елек ватиран- дамски- 1бр

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000, 18110000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло


Срок за получаване на офертите

25/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 26.06.2019г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2019  (дд/мм/гггг)