BG-с.Цонево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП 4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- главен счетоводител, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlgsconevo.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cTu.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

450 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка , осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Цонево“ за 2019 година, съгласно техническа спецификация, както следва: 1.Работни обувки мъжки от естествена кожа- зимни- 3бр 2.Работни обувки дамски естествена кожа- зимни- 1 бр 3.Работни обувки мъжки от естествена кожа- летни- 3бр 4.Работни обувки дамски естествена кожа- летни- 1бр 5.Галоши- 10бр

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18800000

Описание:

Обувни изделия


Срок за получаване на офертите

25/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 26.06.2019г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2019  (дд/мм/гггг)