Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-5-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, гр.София, ул. Академик Стефан Младенов №1, бл.31, п.к. 1700, За: Боряна Лозанова, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: b.lozanova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgpost.bg/bg/zop/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41985 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществена поръчка с предмет : "Доставка на бутилирана (изволна или минерална) вода за работещите на открито при високи летни температури в "Български пощи" ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

41110000

Описание:

Питейна вода


Срок за получаване на офертите

21/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цените, посочени в офертите следва да са в лева, без ДДС, като се посочва единична цена до третия знак след десетичната запетая.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)