Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1729.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Услуга по направа на ръчни изкопи ”. 2. Кратко описание: Предметът включва направа на голям обем за кратък срок ръчни изкопи в земна и скална почва,засипване на изкопи със и без трамбоване, прехвърляне на земни и скални почви до 3м.хор.и 2м.верт.разстояние, разриване ръчно на земни и скални почви със съответен инвентар, подходящ за обекта. Услугите ще се извършват по заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail. В заявката ще се упоменава конкретния обект и срок за изпълнение на услугата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112400

Описание:

Изкопни работи


Срок за получаване на офертите

24/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 28.06.2019 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)