Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

изх. № 503

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696532

BG411, Софийски градски съд, град София, бул. Витоша № 2, За: Благовест Димов, съдебен помощник/длъжност/, България 1083, София, Тел.: 02 9219419, E-mail: cabinet@sgs.justice.bg, Факс: 02 9813740

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://scc.bg/?page_id=1535..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

: Изработване на акцидентни материали за нуждите на Софийски градски съд. Пълно описание на предмета на поръчката, както и техническите изисквания на Възложителя са подробно описани в документацията към обявата, която е достъпна на профила на купувача. Акцидентните материали се изработват ежемесечно, след писмена заявка на Възложителя по мостри-образци на СГС, с материали и средства на Изпълнителя, и се доставят на адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 2, СГС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


Срок за получаване на офертите

12/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация : Офертата се изготвя по приложени към обявата образци, публикувани на електронната страницата на Възложителя:http://scc.bg/?page_id=1535. Към офертата участниците представят документи, посочени от Възложителя в документацията за участие.Офертата се изготвя на български език и се подава на хартиен носител. Всички документи, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрезпощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2, Софийски градски съд. Обществена поръчка с предмет „подвързване на печатни издания за нуждите на Софийски градски съд“ с прогнозна стойност от 9000 (девет хиляди) лева без ДДС ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 ЗОП чрез сключване на писмен договор със специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, на основание чл. 80, ал.1 ППЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2019  (дд/мм/гггг)